دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها مصوب ۲۵/ ۶/ ۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها
مصوب 25/ 6/ 1381
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

توضیحات

نظر به این که درادارات ثبت برای تفکیک آپارتمان ها اتخاذ نمی شود و عدم روش یکسان موجبات دخالت سلیقه های متفاوت کارکنان و مجریان را فراهم آورده چون ادامه این امر سبب اشتباهاتی در عمل تفکیک و سرگردانی مراجعین می شود بدین لحاظ مبادرت به  تهیه و تدوین دستور العمل زیر به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در مورد تفکیک آپارتمان…