دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها مصوب ۲۵/ ۶/ ۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1,000,000 ریال

دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها
مصوب 25/ 6/ 1381
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور