دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مصوب ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۲ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مصوب 19/ 11/ 1392
رییس قوه قضاییه

توضیحات

فصل اول: کلیات
ماده۱ـ به منظور اجرای تکلیف بند یک قسمت از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران، که در این دستورالعمل به اختصار بانک ژنتیک نامیده می شود در قوه قضایه و در زیرمجموعه سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل می گردد. به طور کلی مسئولیت بانک ژنتیک دریافت شناسه های ژنتیک افراد و نمونه های انسانی از آزمایشگاه های مورد …