دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار
مصوب 1397/4/26

توضیحات

در اجرای بند ۵ اصل ١۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴٨٨ ،۵٢٨ ،۶۵١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ ماده ۶٧ و بند ت ماده ١١٧ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی …