در خصوص عفو محکومان قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

1,000,000 ریال

در خصوص عفو محکومان قانون مبارزه با مواد مخدر

مصوب 20/ 10/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام