در خصوص عفو محکومان قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۹۹۹,۰۰۰ ریال

در خصوص عفو محکومان قانون مبارزه با مواد مخدر

مصوب 20/ 10/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

توضیحات

ماده واحده- هیأت عفو قبل از تهیه لیست نهایی پیشنهادی عفو و اسامی کسانی را که به موجب قانون مبارزه با موادمخدر مصوب…