تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۹۲

۶۹۹,۰۰۰ ریال

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب 1/ 8/ 1392

توضیحات

فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر کارشناسی در حدود صلاحیت آن ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می ‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می ‌باشد.
ماده ۲ ـ مراجع قضائی، وزارتخانه ‌ها، سازمان‌ های دولتی و ارگان ها و نهاد ها و شهرداری ‌ها و مؤسسات وابسته به آن ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره ۱ ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده ‌های کیفری …