تصویب نامه ماده ۳ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان شماره ۶۷- ۲۵۰/ ۲ مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۵۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه ماده 3 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
شماره 67- 250/ 2 مورخ 31/ 4/ 1352

توضیحات

* قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان. مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۷۲، مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۴۴- ۶/ ۳/ ۱۳۷۲٫
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۵۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۵۲ مورخ ۶/ ۴/ ۱۳۵۲ وزارت امور خارجه تصویب نمودند:
۱- خط مبداء مقرر در قانون مصوب ۲۲ فروردین …