تصویب نامه ماده ۳ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان شماره ۶۷- ۲۵۰/ ۲ مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۵۲

1,000,000 ریال

تصویب نامه ماده 3 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
شماره 67- 250/ 2 مورخ 31/ 4/ 1352