تصویب نامه شماره ۶۷- ۲۵۰/۲ مورخ ۱۳۵۲/۴/۳۱ موضوع ماده ۳ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس و دریای عمان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه شماره 67- 250/2 مورخ 1352/4/31 موضوع ماده 3 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس و دریای عمان

توضیحات

۱ – خط مبدا مقرر در قانون مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۸ راجع به اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۱۳ به شرح زیر تعیین می گردد:…