تصویب نامه شماره ۶۷- ۲۵۰/۲ مورخ ۱۳۵۲/۴/۳۱ موضوع ماده ۳ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس و دریای عمان

1,000,000 ریال

تصویب نامه شماره 67- 250/2 مورخ 1352/4/31 موضوع ماده 3 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس و دریای عمان