تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۵/ ۲/ ۱۳۱۹ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

تصویب نامه شماره 1703 مورخ 15/ 2/ 1319
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه