تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۵/ ۲/ ۱۳۱۹ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه شماره 1703 مورخ 15/ 2/ 1319
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱- پس از آن که حاصل دارایی ورشکسته اعم از آن چه که در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده یا آن چه که بعداً مشخص شده معلوم گردیده و قبل از تقسیم وجوه حاصله بین صاحبان سهام T اداره تصفیه مبلغی به عنوان هزینه امور ورشکستگی به شرح زیر احتساب و برداشت خواهد نمود:…