تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۳۸ هیأت وزیران با اصلاحیه بعدی

1,000,000 ریال

تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر
مصوب 2/ 5/ 1338 هیأت وزیران با اصلاحیه بعدی