تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۳۸ هیأت وزیران با اصلاحیه بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر
مصوب 2/ 5/ 1338 هیأت وزیران با اصلاحیه بعدی

توضیحات

ماده ۱ ـ از نظر قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۳۸ و با توجه به ماده (۱) قانون مزبور و تبصره ۱ ذیل آن مواد مخدره به دو دسته تقسیم و تفکیک می شود:

دسته اول ـ مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن.

دسته دوم ـ سایر ادویه مخدره….