تصویب نامه در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۵۸ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

تصویب نامه در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر
مصوب 10/ 2/ 1358 هیأت وزیران