تصویب نامه در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۵۸ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر
مصوب 10/ 2/ 1358 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ ‌ـ ‌کلیه موادی که به نام هرو‌ئین، مرفین، سوخته، حشیش، تفاله، شیره مطبوخ، کوکائین یا مواد رو‌انگردان، مایعات حاو‌ی مواد افیونی، اسید های مورد مصرف در هرو‌ئین ‌سازی و آلات و ادو‌ات تدخین از مرتکبین قاچاق اخذ شده و در انبار اداره نظارت بر مواد مخدر تهران و یا مراکز استان ها موجود است یا در آتیه از این طریق به انبارهای مذکور تحویل…