تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (2) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 6/ 11/ 1395 هیأت وزیران

توضیحات

هیأت وزیران در جلسه ۶ /۱۱ /۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:
۱( – فهرست کالاهای یارانه ای …