تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (2) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 6/ 11/ 1395 هیأت وزیران