تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۴۵ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی
مصوب 30/ 7/ 1345 هیأت وزیران