تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۴۵ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی
مصوب 30/ 7/ 1345 هیأت وزیران

توضیحات

– وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولتی (به شرح فهرست ضمیمه) جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا مشاوره حقوقی مجازند یا وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند.
۲- قراردادهای مذکور بر دو نوع است