بخش نامه شماره ۴۸۵۲/ ۸۶/ ۱ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۶ رییس قوه قضاییه به کلیه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

بخش نامه شماره 4852/ 86/ 1 مورخ 28/ 4/ 1386 رییس قوه قضاییه به کلیه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه

توضیحات

پیرو بخش نامه شماره ۱۰۹۸۶ / ۸۴/ ۱ – ۲۸/ ۸/ ۱۳۸۴ مبنی بر ممنوعیت پذیرش مسئولیت و اشتغال در مشاغل دیگر توسط قضات، ضمن تأکید بر مفاد بخش نامه موصوف و نظر به ضرورت صیانت از شأن قضا و منزلت مدیران قوه قضاییه و به منظور جلوگیری از آسیب پذیری قضات و مدیران شاغل و تأثیر بخشی به عمل کرد دستگاه قضایی، لذا ضروری است نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام جدی معمول شود:…