بخش نامه شماره ۴۸۵۲/ ۸۶/ ۱ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۶ رییس قوه قضاییه به کلیه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه

1,000,000 ریال

بخش نامه شماره 4852/ 86/ 1 مورخ 28/ 4/ 1386 رییس قوه قضاییه به کلیه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه