بخش نامه در خصوص صیانت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی مصوب ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

بخش نامه در خصوص صیانت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی
مصوب 18/ 12/ 1393 رییس قوه قضاییه