بخشنامه شماره ۵۹۱۸/ ۷ مورخ ۱۳۵۱/۹/۲۶ وزیر دادگستری در خصوص «اعلام نام و مشخصات متهمین بیگانه به وزارت دادگستری و ملاقات آنها با مأمورین کنسولی»

1,000,000 ریال

بخشنامه شماره 5918/ 7 مورخ 1351/9/26 وزیر دادگستری
در خصوص «اعلام نام و مشخصات متهمین بیگانه به وزارت
دادگستری و ملاقات آنها با مأمورین کنسولی»