بخشنامه شماره ۵۹۱۸/ ۷ مورخ ۱۳۵۱/۹/۲۶ وزیر دادگستری در خصوص «اعلام نام و مشخصات متهمین بیگانه به وزارت دادگستری و ملاقات آنها با مأمورین کنسولی»

۶۹۹,۰۰۰ ریال

بخشنامه شماره 5918/ 7 مورخ 1351/9/26 وزیر دادگستری
در خصوص «اعلام نام و مشخصات متهمین بیگانه به وزارت
دادگستری و ملاقات آنها با مأمورین کنسولی»

توضیحات

مقتضی است در مواردی که اتباع کشورهای بیگانه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اعم از اینکه بازداشت شده و یا با اخذ تأمین آزاد گردند فورا مراتب را با قید نام و مشخصات و نوع اتهام تلگرافی اعلام نمایند تا به وزارت امور…