بخشنامه شماره ۴۶۶۵۲/ ۴۶۰۷۸ مورخ ۱۳۳۵/۹/۲۰ وزیر دادگستری در خصوص «اعلام وضعیت متهمان خارجی»

1,000,000 ریال

بخشنامه شماره 46652/ 46078 مورخ 1335/9/20 وزیر دادگستری در خصوص «اعلام وضعیت متهمان خارجی»