بخشنامه شماره ۴۶۶۵۲/ ۴۶۰۷۸ مورخ ۱۳۳۵/۹/۲۰ وزیر دادگستری در خصوص «اعلام وضعیت متهمان خارجی»

۹۹۹,۰۰۰ ریال

بخشنامه شماره 46652/ 46078 مورخ 1335/9/20 وزیر دادگستری در خصوص «اعلام وضعیت متهمان خارجی»

توضیحات

چون از اتباع خارجه کسانی که رعایت مقررات قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۹/۲/۱۳۱۰ را نمی نمایند طبق ماده ۱۱ قانون مزبور ممکن است در مواردی از خاک ایران اخراج و یا محل توقف آنان را تغییر داد بنابراین لزوم متذکر است در مورد اتباع خارجه که به سبب…