بخشنامه شماره ۱۷۰۸۹/ ۱ مورخ ۱۳۵۲/۵/۲۲ وزیر دادگستری در خصوص «نام و نشانی خارجیان به حروف فارسی و لاتین»

1,000,000 ریال

بخشنامه شماره 17089/ 1 مورخ 1352/5/22 وزیر دادگستری در خصوص «نام و نشانی خارجیان به حروف فارسی و لاتین»