بخشنامه شماره ۱۷۰۸۹/ ۱ مورخ ۱۳۵۲/۵/۲۲ وزیر دادگستری در خصوص «نام و نشانی خارجیان به حروف فارسی و لاتین»

۶۹۹,۰۰۰ ریال

بخشنامه شماره 17089/ 1 مورخ 1352/5/22 وزیر دادگستری در خصوص «نام و نشانی خارجیان به حروف فارسی و لاتین»

توضیحات

 نظر به این که به کار بردن حروف فارسی در مورد نام و نام خانوادگی برخی از خارجیان و به خصوص اتباع کشورهای اروپایی و آمریکایی که به عللی بازداشت می گردند تولید اشکال نموده و موجب مکاتبه بین نمایندگی های خارجی مقیم تهران و وزارت امور خارجه گردیده است اقتضاء دارد…