بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/ ۸۶/۱- ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

بخشنامه شماره 11425/ 86/1- 1386/11/10
رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

توضیحات

به منظور تسهیل اجرای وظایف هیأت قضایی ویژه اعزامی به استان ها برای بازرسی محاکم و زندان ها و نیز تعیین تکلیف زندانیانی که واجد شرایط آزادی بوده و رفع مشکلات احتمالی سایرین مقرر می‌ دارد:

۱- نمونه تنظیمی پیوست تکثیر و در اختیار زندان قرار گیرد تا بین متقاضیان توزیع و پس از تکمیل بخش…