بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/ ۸۶/۱- ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

1,000,000 ریال

بخشنامه شماره 11425/ 86/1- 1386/11/10
رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور