افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۲ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی

در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

مصوب 16/ 11/ 1392 هیأت وزیران