افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۲ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی

در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

مصوب 16/ 11/ 1392 هیأت وزیران

توضیحات

هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ تصویب کرد:…