اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
مصوب 1392/3/20
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

* از جمله قوانین اصلاح شده به موجب این قانون:

الف) ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴

ب) قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۲

ج) ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با