اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی مصوب ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 16594 / 440 / 160

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره  8277311 / 8210  به تاریخ 27 / 10 / 1382 جناب عالی در خصوص بررسی لایحه اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی با قید یک فوریت که به شماره ۱۵۸۴۸ به تاریخ 28 / 10 / 1382 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران که…

توضیحات

اصلاحیه عوارض صدور پروانه

اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی

مصوب ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۲

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره  ۸۲۷۷۳۱۱ / ۸۲۱۰  به تاریخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۲

جناب عالی در خصوص بررسی لایحه اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی با قید یک فوریت است

به شماره ۱۵۸۴۸ به تاریخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شد

در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران بوده

که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد اعلام وصول شده است

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران بوده

که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد اعلام وصول شده است

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران بوده
که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد اعلام وصول شده است
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران بوده
که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد اعلام وصول شده است
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران بوده
که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد اعلام وصول شده است

در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران بوده

که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد اعلام وصول شده است

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار تهران