اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۴۰ مصوب ۲۴/ ۲/ ۱۳۸۶ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 مصوب 24/ 2/ 1386
رییس قوه قضاییه