اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۴۰ مصوب ۲۴/ ۲/ ۱۳۸۶ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 مصوب 24/ 2/ 1386
رییس قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – اداره کل ثبت شرکت های و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، به ۲ «اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری » و اداره « اداره کل مالکیت صنعتی » تبدیل می گردد.
ماده ۲ – اداره کل ثبت شرکت