اساس نامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۵۷ شورای عالی تأمین اجتماعی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

اساس نامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 9/ 3/ 1357 شورای عالی تأمین اجتماعی

توضیحات

فصل اول
ماده ١ – صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این اساس نامه به اختصار صندوق نامیده می شود به منظور اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب بیست و نهم دی ماه ١٣۵۵ به موجب این اساس نامه تشکیل و اداره می شود.
ماده ٢ – صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است