اساس نامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۵۷ شورای عالی تأمین اجتماعی

1,000,000 ریال

اساس نامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 9/ 3/ 1357 شورای عالی تأمین اجتماعی