اساس نامه بنیاد تعاون زندانیان مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۴رییس قوه قضاییه با اصلاحات

1,000,000 ریال

اساس نامه بنیاد تعاون زندانیان
مصوب 1382/4/24رییس قوه قضاییه با اصلاحات