اساس نامه بنیاد تعاون زندانیان مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۴رییس قوه قضاییه با اصلاحات

۹۹۹,۰۰۰ ریال

اساس نامه بنیاد تعاون زندانیان
مصوب 1382/4/24رییس قوه قضاییه با اصلاحات

توضیحات

به موجب مصوبه مورخ ۸/۵/۱۳۸۸ رییس قوه قضاییه نام بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور به «بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور» تغییر یافت و سپس در مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ با مصوبه رییس قوه قضاییه نام و آرم بنیاد مذکور به «بنیاد تعاون زندانیان» تغییر یافته است. …