ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی مبنی بر الزام اتحادیه های صنفی به واریز حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی به ازاء هر پانصد عضو

۶۹۹,۰۰۰ ریال

رای شماره ۱۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوب 24 / 6 / 1393

شماره : هـ / 90 / 756

تاریخ : 9 / 7 / 1393

تاریخ داد نامه : 24 / 6 / 1393

شماره داد نامه : ۱۰۴۶

کلاسه پرونده : 90 / 756

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بابک کیانفر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام

توضیحات

ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی مبنی بر الزام اتحادیه های صنفی به واریز حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی به ازاء هر پانصد عضو