آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۲ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 1387/9/12 رییس قوه قضاییه

توضیحات

فصل اول: تشکیلات

ماده۱ـ در اجرای بند۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حکم محکومین در حدود موازین اسلامی، کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین در مرکز و استانها که از این پس در این آیین‌نامه کمیسیون مرکزی و استانی نامیده می شود….