آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۲ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 1387/9/12 رییس قوه قضاییه