آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۷۴ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران
مصوب 19/ 9/ 1374 هیأت وزیران