آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب ۱۳۸۱/۶/۳۱ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب 1381/6/31 هیأت وزیران