آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب ۱۳۸۱/۶/۳۱ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب 1381/6/31 هیأت وزیران

توضیحات

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی را بشرح زیر تصویب نمود:…