آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جهموری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۷/ ۱۳۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

1,000,000 ریال

آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جهموری اسلامی ایران
مصوب 9/ 7/ 1373 وزرای عضو شورای عالی
مناطق آزاد تجاری- صنعتی