آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۲ هیئت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار
با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
مصوب 21/ 12/ 1392 هیئت وزیران