آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۲ هیئت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار
با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
مصوب 21/ 12/ 1392 هیئت وزیران

توضیحات

ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ کمیته پیگیری: کمیته ای که به منظور سیاست گذاری و سامان دهی، هدایت و نظارت و تقویت فرایند پیش گیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
۱ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته).