آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۳ هیئت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی
مصوب 1/ 9/ 1383 هیئت وزیران

توضیحات

ماده ۱ ـ کارکنان و مسؤولان دستگاه های اجرایی که مطابق بند های ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال ‌نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات ‌اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ پرونده آنان به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.