آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱/ ۷/ ۱۳۸۸

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)
مصوب 1/ 7/ 1388

توضیحات

ماده ۱ـ در ایـن آییـن ‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معـانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ مؤسسه اعتباری: تمامی بانک های دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
پ ـ مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی (متصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکت های زنجیره‌ای.
ت ـ شرکت های زنجیره‌ای: شرکت هایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره آن به طور هم زمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت …