آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۴۵ قانون ثبت مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۵۲

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب 15/ 9/ 1352

توضیحات

ماده ۱¬- هیأت تشخیص به شرح ذیل تشکیل می شود :
الف – در مراکز استان .
۱ – رئیس دادگستری و در غیاب مشارالیه دادستان استان .
۲ – مدیر کل اداره تعاون و امور روستاها .
۳ – رئیس ثبت منطقه.
در غیاب مدیر کل اداره تعاون و امور روستاها و رئیس ثبت منطقه معاون اداره مربوطه ( به عنوان قائم مقام ) در هیأت شرکت خواهند نمود.