آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۴۵ قانون ثبت مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۵۲

1,000,000 ریال

آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب 15/ 9/ 1352