آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۴ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز مصوب 15/ 2/ 1394 رییس قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ـ در اجرای ماده ۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتی است:
ماده ۲ـ واژه های اختصاری به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز
ب) سامانه: سامانه ثبت پرونده ها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی
ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز