آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی
مصوب 10/ 2/ 1365 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده ۱ ـ در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائاً ‌با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار‌می‌ شود، مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که در هر حال نباید از ۳۰% قیمت آن کمتر باشد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره …