آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی
مصوب 10/ 2/ 1365 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه