آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی
مصوب 28/ 10/ 1393

توضیحات

فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
۱ – آیین ‌نامه: آیین‌ نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی.
۲ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳ – مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌ های واسطه پولی که به موجب قانون و یا با اجازه ‌نامه بانک مرکزی تأسیس شده و به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه درصد سهام آن به اشخاص غیردولتی تعلق داشته و تحت نظارت بانک مرکزی می‌ باشد.