آیین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدید نظر، موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۱

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدید نظر، موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی
مصوب 23/ 3/ 1391

توضیحات

ماده ۱- در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
شورا: شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون
هیأت: هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون