آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب۱۳۹۵/۵/۲۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب1395/5/24

توضیحات

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است….