آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۴/۹/۸

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394/9/8

توضیحات

در اجرای ماده۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است ….