آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۵۰ وزیر دادگستری

1,000,000 ریال

آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری
مصوب 30/ 12/ 1350 وزیر دادگستری