آیین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۳ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج مصوب 1378/2/13 رییس قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ ـ در اجرای بند ح از ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی‌کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیش گیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده واجد شرایط (که ‌از این…