آیین نامه ماده ۵۷ قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق (الف) مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۳۱۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه ماده 57 قانون تصفیه امور ورشکستگی
درآمد صندوق (الف)
مصوب 16/ 5/ 1319

توضیحات

ماده ۱- طبق ماده (۵۲) قانون تصفیه مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ و تصویب‌ نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۱۹ هیات وزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی از حاصل دارائی ورشکسته مطابق تصویب نامه نام برده (۶ الی ۸ %)* برداشت می ‌شود…