آیین نامه ماده ۵۷ قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق (الف) مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۳۱۹

1,000,000 ریال

آیین نامه ماده 57 قانون تصفیه امور ورشکستگی
درآمد صندوق (الف)
مصوب 16/ 5/ 1319