آیین نامه ماده ۵۷ قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق (ب) مصوب ۱۶/ ۵/ ۱۳۱۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه ماده 57 قانون تصفیه امور ورشکستگی
درآمد صندوق (ب)
مصوب 16/ 5/ 1319

توضیحات

ماده ۱- طبق ماده (۵۴) قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق (ب) عبارت است :
الف- از ۲۵% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد*.
* به موجب قسمت ثانیاً از بند «۶» تبصره ۱۷ …