آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری به همراه نظریات مشورتی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستری به همراه نظریات مشورتی شورای نگهبان

توضیحات

– در موقعی که از طرف ورثه یا موصی‎ له یا وصی بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصی ‌له یا به عنوان وصیّت ثبت گردد به ترتیبی که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد …