آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب 1395/1/22

توضیحات

در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی» به شرح مواد آتی است….