آیین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور مصوب ۴/ ۱۱/ ۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت
بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور
مصوب 4/ 11/ 1381 رییس قوه قضاییه

توضیحات

براساس بند (۵) اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و بند (ب ) ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی وتربیتی و با عنایت به اهمیت فوق العاده بازپروری و اصلاح رفتار مجرمان زندانی و ایجاد…