آیین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور مصوب ۴/ ۱۱/ ۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت
بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور
مصوب 4/ 11/ 1381 رییس قوه قضاییه