آیین نامه سامان دهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه سامان دهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری
مصوب 30/ 7/ 1396 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ ـ شهرداری‌ ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آن ها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نمایند. درصورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسبت به تعطیلی آن ها مطابق …