آیین نامه سامان دهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه سامان دهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری
مصوب 30/ 7/ 1396 هیأت وزیران