آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی به همراه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1,000,000 ریال

آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
مصوب 1/ 8/ 1373 با اصلاحات بعدی
به همراه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری