آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی به همراه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
مصوب 1/ 8/ 1373 با اصلاحات بعدی
به همراه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

توضیحات

ماده ۱ – در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۹/۷/۷۳ و ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۲۰۲ -۷۳م مصوب ۲۰/۷/۷۳ هیئت دولت سازمان «تعزیرات حکومتی» که در این آئین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آئین نامه انجام وظیفه می نماید . …