آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۸۲ وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و

مدعیان تابعیت ایران مصوب 3/ 6/ 1382

وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه

توضیحات

ماده ۱ـ به منظور تسریع در روند تعیین تکلیف قانونی تابعیت مدعیان تابعیت و مشکوک‌ التابعین‌، وزارت کشور موظف است نسبت به شناسایی و سامان دهی کلیه افراد ذی‌ ربط به صورت متمرکز اقدام نماید.

ماده ۲ـ نحوه شناسایی‌، سامان دهی …