آیین نامه راجع به مادتین ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری

1,000,000 ریال

آیین نامه راجع به مادتین 279 و 288

قانون امور حسبی

مصوب 1322 وزیر دادگستری