آیین نامه راجع به مادتین ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه راجع به مادتین 279 و 288

قانون امور حسبی

مصوب 1322 وزیر دادگستری

توضیحات

– وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحریر ترکه و دفتر اسناد رسمی که مقتضی بداند اجازه می دهد که وصیت نامه سری را در حوزه خود یا حوزه ای که از طرف وزارت دادگستری معین می شود به طریق امانت نگاهداری…